21
ژوئن

طراحی برخی از کشورها بر اساس نوع فرهنگ

طراحی برخی از کشورها بر اساس نوع فرهنگ طراحي نروژ همانند كل اسكانديناوي، كاركردگرايي ملاحظه اصلي در طراحي نروژ است. هرچند، روند روبه رشدي براي جدايي از همگني وجود...

ادامه مطلب