03
مه

پلکان و طراحی سقف

پلکان و طراحی سقف
نرده ها
پلكان فولادي در فرم به پلكان چوبي شباهت دارد و در آنها از مقطع هاي شبكه فولادي به عنوان تيرهاي حمال پله و تخته هاي بغل بند استفاده مي شود. كف پله ها، فاصله ميان تخته هاي بغل بند را پُر كرده اند و ممكن است شامل پانل هاي فولادي پُر شده با بتن، شبكه اي ميله اي يا صفحات مسطح و يا سطحي بافت دار در روي آن باشند. پلكان فولادي معمولاً براي كاري خاص از قبل مهندسي و ساخته شده است.
شبكه فولادي بغل بند حداقل 254 (” 10)

كف پله هاي ساخته شده از پانل فولادي با نبشي هاي فولادي حمايت شده و با بتن سبك وزن در فرم هاي متفاوت توسط سازندگان پُر شده است.
پانل فولادي براي پيشاني پله باز
پلكان فولادي

پلكان بتني همچون يك دال تقويت شده و شيب دار با پله هايي در امتداد سطح بالايي آن است. طراحي اين نوع پلكان نيازمند تجزيه و تحليل دقيق بار، دهانه و شرايط حمايت از آن مي باشد.

حداكثر پخي يا شعاع 13 1″/2 نيم رخ پيشاني پله ممكن است متفاوت باشد، حداكثر پيش آمدگي 32 1″/41

حداكثر انحراف عمودي 30°

تقويت فولادي در صورت لزوم با امتداد دادن ميله هاي افقي تا ديوارهاي جانبي امكان پذير مي شود.
قانون شست براي ضخامت دال: (Spam/ 26)
پلكان بتني
نرده ها
در قانون حمايت از معلولان امريكا (ADA)، ابعاد حداكثر و حداقل نرده ها به منظور اطمينان از راحت گرفتن آنها تعيين شده اند. نرده ها بايد فاقد اجزاء تيز و ساينده بوده و داراي يك مقطع عرضي دايره اي و قطري بين 32 تا 51 ميليمتر (1/41 تا 2 اينچ) باشند. اشكال ديگر در صورتي مجاز هستند كه داراي ويژگي هاي مشابه و قطري بين 102 تا 159 ميليمتر (4 تا 1/46 اينچ) و حداكثر برش عرضي به اندازه 57 ميليمتر (1/42 اينچ) باشند.
آئين نامه هاي ساختماني و ADA، حداقل ارتفاع حفاظ ها و حداكثر اندازه نرده هايي كه بخش باز پلكان، پلكان ها و عرشه ها را حفاظت مي كنند را تعيين كرده اند.
نرده ها به اندازه 305ميليمتر (12 اينچ) فراتر از بخش بالايي كف پله و بخش پائيني لبه كف پله به طور افقي در هر رشته پله امتداد مي يابند.
حداكثر پيش آمدگي لازم در عرض پلكان
نرده توپُر
نرده باز

نرده لوله فولادي

 

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب