17
آوریل

نقش سقف کاذب در طراحی داخلی

طراحی سقف کاذب و اجرای سقف کاذب یکی از عوامل طراحی داخلی به شما می رود و این امکان را به شما می دهد تمام سقف هایی که دفورمه می باشند را به زیبا ترین شکل ممکن دیزاین کنید.

زز

سقف ها
سقف هاي بلند اغلب احساس عظمت و بزرگي و سقف هاي كوچك، احساس گرما و صميمت غارها را القا مي كنند. درك ما از مقياس فضا فقط تحت تأثير ارتفاع سقف نيست بلكه ارتباط عرض و طول فضا نيز در اين امر دخيل است.
سقف توسط سطح كف اتاق بالايي كه معمولاً صاف است به وجود مي آيد. سقفي كه توسط سازه بام ساخته مي شود، مي¬تواند فرم و حالت خود را در پوشش فضا منعكس كند. سقف هاي انباري تك شيب ، سنتوري سطح عمودي روي ساختمان كه معمولاً در مجاورت بام شيب دار قرار دارد  و تاق دار به فضا جهت مي دهند در حالي كه سقف هاي گنبدي و هرمي بر مركز فضا تأكيد مي كنند.
پائين ترين بخش سقف با حس صميميت بيشتر و تغييرات صوتي همراه بوده و از قابليت افزودن بافت بصري برخوردار است. زيرنماهاي داخلي و بخش هاي تزئيني در قسمت پائين تر از سقف و پيرامون آن با در مناطق جلب كننده توجه كاربرد دارند.

تغيير فضا
فضاهای منحنی شکل
ماهيت مصالح ساختماني و روش هاي چيدن و استفاده از آنها اغلب سبب تشكيل فضاهاي مستطيلي شكل مي شوند. فضاهاي منحني شكل از جمله طرح هاي استثنايي محسوب شده و معمولاً در شرايطي خاص به كار مي روند.
فضاي دايره اي، ساده ترين فضاي منحني شكل به شمار مي آيد كه به هم پيوسته و خودمركز است. نه تنها تمركز اصلي اين فضا بر مركز خود مي باشد بلكه در همه جهات با فضاي پيراموني داراي فاصله اي برابر است. فضاي دايره اي شكل جلو، عقب و كناره ندارد مگر زماني كه اين اضلاع در كنار عناصر ديگر تعريف شوند.
فضاي بيضي شكل، پوياتر همراه با دو مركز و محورهاي نامساوي است. فضاهاي منحني شكل را مي توان تغييرشكل يافته فضاهاي دايره اي و بيضي شكل دانست كه با روش هم پوشاني تركيب شده اند. بهره گيري از برنامه مدل سازي سه بعدي كامپيوتري سبب تسهيل طراحي منحني هاي پيچيده شده است.
شعاع انحناي يك ديوار به اندازه و ميزان انعطاف پذيري مصالح استفاده شده در آن بستگي دارد.
در يك زمينه مستقيم، فضاي منحني شكل بسيار نمايان است. هندسه متضاد آن بيانگر اهميت يا كاربرد منحصر به فرد طرح است و مي تواند حجم مستقلي را با فضايي بزرگتر تعريف كند. همچنين هندسه مذكور مي تواند به عنوان يك فضاي مركزي در نظر گرفته شود كه اتاق هاي ديگر در اطرافشا جمع شده اند. اين هندسه، تعيين كننده حاشيه فضا بوده و موقعيت خارجي سايت را منعكس مي كند.
ديوارهاي منحني شكل، پويا و به لحاظ بصري فعال هستند كه چشمان ما را در امتداد انحناي خود هدايت مي كنند. نماي مقعر يك ديوار منحني، سبب محصور شدن و تمركز فضاي دروني مي شود، در حالي كه نماي محدب آن فضاي بيروني را برجسته تر مي نمايد.
توجه به تركيب مبلمان و ديگر عناصر داخلي در فضا، نكته مهمي در مبحث فضاي منحني شكل محسوب مي شود. آرايش فرم هاي داخلي به عنوان اشياء مستقل در فضاي منحني شكل، يكي از روش هاي برطرف ساختن هندسه هاي متضاد به شمار مي آيد. همچنين تركيب فرم مبلمان توكار و ماندافزارها با مرزهاي منحني فضا از جمله راه هاي ديگر رفع اين تضاد است.

مبلمان ممكن است به عنوان اشياء ساده در فضاي منحني شكل قرار گيرند و يا در فرم هاي منحني تركيب شوند.
ديوارهاي منحني چشم ها را حركت مي دهند.

بعد عمودی فضا
ارتفاع كه بُعد سوم فضاي داخلي است بر اساس سطح سقف تعيين مي شود. در شكل دهي به كيفيت فضايي يك اتاق، بُعد عمودي داراي تأثيري برابر با بُعد افقي فضا است.
در حالي كه درك ما از ابعاد افقي يك اتاق اغلب به دليل پرسپكتيو منحرف مي شود. مي توانيم رابطه اي بسيار دقيق ميان ارتفاع فضا و ارتفاع بدن خود احساس كنيم. به نظر مي رسد تغييرات قابل اندازه گيري در ارتفاع يك سقف در مقايسه با تغييرات مشابه در طول و عرض، اثرات بيشتري روي درك ما از فضا دارد.

تغييرات ارتفاع سقف با اثر بيشتري در مقياس قابل درك از فضا همراه است.