16
آوریل

نخستين جزء و عنصر جوهری در طراحی داخلی

فضاي داخلي

فضا، نخستين جزء و عنصر جوهري در طراحي داخلي محسوب مي شود. ما در فضا فقط جابه جا نمي شويم بلكه فرم ها را ميبينيم، صداهايي را مي شنويم، نسيم ملايم و گرماي خورشيد را احساس كرده و رايحه شكوفه ها را استشمام مي كنيم. از اين ديدگاه، فضا خصوصيات حسي و زيبايي شناختي عناصر خود را به ارث مي برد.
فضا همچون سنگ و چوب مادي نيست بلكه به طور ذاتي بي شكل و پراكنده است. فضاي عمومي داراي مرز تعيين شده اي نمي باشد. در صورت قرارگيري عنصري در فضا، ارتباط بصري شكل مي گيرد. همچنين با قرارگيري عناصر ديگر در فضا، ارتباطي چندگانه ميان فضا و عناصر و نيز ميان عناصر با يكديگر برقرار مي شود. فضا بر اساس درك ما از اين روابط است كه شكل مي گيرد.

زززززز

فضای معماری
عناصر هندسي همچون نقطه، خط، سطح و حجم مي توانند در كنار يكديگر فضا را تعريف كنند. اين عناصر اصلي در معماري، به ستون ها و تيرهاي خطي، ديوارهاي مسطح، طبقات و سقف ها تبديل مي شوند.
• ستون، نشان دهنده نقطه اي در فضا است و آن را به صورت سه بعدي قابل مشاهده مي كند.
• دو ستون، نشان دهنده يك پوسته فضايي هستند كه از ميان آنها مي توان عبور كرد.
• ستون ها هنگامي كه تير را تقويت مي كنند، لبه هاي صفحه اي شفاف را نمايان مي سازند.
• ديوار، سطحي مات است كه بخش هاي بي شكل فضا را تقسيم كرده و اينجا را از آنجا جدا مي كند.
• كف، بخشي از فضا را با ايجاد مرزهاي ارضي تعريف مي كند.
سقف کاذب کناف   ، سايباني را روي حجم فضاي زير خود مي سازد.

در طراحي معماري، اين عناصر براي ايجاد فرم، تفاوت ميان فضاي داخلي و خارجي و نيز تعيين مرزهاي فضاي داخلي كاربرد دارند.

طراحی سقف کاذب ، اجرای سقف کاذب