16
مه

ماندافزارهای روكار و طراحی سقف کاذب

ماندافزارهاي روكار
ماندافزارهاي نورپردازي روكار روي سطح سقف يا ديوار نصب شده و معمولاً به يك جعبه تقسيم توكار متصل مي شوند. به طور كلي، ماندافزارهاي نورپردازي كه مستقيم به سقف وصل مي شوند، در بالاي سر افراد و مبلمان اتاق نصب شده و مي توانند نور خود را در سطح وسيعي منتشر سازند.
ماندافزارهاي نورپردازي ديواري تزئيني بوده و سبب خلق فضايي زيبا مي شوند. حفاظ هاي ديواري مي توانند نور را به سمت بالا، پائين و يا اطراف منتشر كرده و تابش ملايمي را از خود توليد كنند.

ماندافزارهاي ديواري با تمركز نور خود بر محيط كار، نور لازم آن را تأمين مي كنند. آنها با تابش نور روي ديوار يا سقف، بر روشنايي كل فضا مي افزايند. موقعيت قرارگيري افقي و عمودي ماندافزارها بايد با دقت و هماهنگ با پنجره ها و مبلمان انتخاب شود.
نورپردازي كنج سقفي، نورپردازي نيم پرده و نوربرگردان ديواري، از شيوه هاي موجود روشنايي فضا به طور غيرمستقيم محسوب مي شوند. آنها سبب تابشي ملايم و غيرمستقيم در فضا شده و اغلب براي برجسته نمودن جزئيات سقف يا بافت هاي ديواري كاربرد دارند.

نورپردازي كنج سقفي، نور را از يك زخبام داخلي واقع در لبه سقف به سمت بالا منتشر مي كند.

نورپردازي نيم پرده، نور را از يك منبع فوري پوشيده با صحفه اي افقي به سمت بالا يا پائين پخش مي كند.

نوربرگردان ديواري، نور را از يك زخبام داخلي واقع در لبه سقف به سمت پائين منتشر مي كند.
ماندافزارهاي نيمه توكار
ماندافزارهاي نورپردازي آويزان به جعبه تقسيم توكار يا روكار پوشيده با يك سايبان متصل شده و با يك طناب، زنجير يا سيم به سقف متصل شده اند. آنها ممكن است نور را رو به بالا، پائين و يا در زاويه اي قابل تنظيم منتشر كنند.

ماندافزارهاي نورپردازي غيرمستقيم، سقف را مملو از نور مي كنند. همچنين برخي از آنها نور را به سمت پائين نيز هدايت مي كنند. اين نوع ماندافزار ممكن است:
از سقف آويزان شوند.
در بالاي مبلمان بلند سوار شوند.
به ديوارها، ستون ها و كف متصل شوند.

ماندافزارهاي متحرك
ماندافزارهاي نورپردازي متحرك متشكل از نورافكن هاي لكه اي يا نورافكن هاي واگراي توكار، روكار يا آويزي هستند كه جريان الكتريكي از طريق آنها هدايت مي شود. ماندافزارهاي نورپردازي مي توانند در امتداد مسيري حركت كرده و يا نور را در چندين جهت منتشر كنند. آئين نامه انرژي ساختمان ممكن است هر كلاهك در ماندافزار متحرك را به عنوان بخشي مجزا در نظر گيرد.

چلچراغ ها اغلب درخشش بيشتري را در مقايسه با روشنايي ايجاد كرده و نقطه اي كانوني در فضا محسوب مي شوند.

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب