10
مه

ماندافزارهای بهداشتی و طراحی سقف کاذب

ماندافزارهاي بهداشتي
دستشويي، كاسه يا لگني با آب جاري براي شستشوي دست و صورت است. اصطلاح «سينك» براي سينك هاي خدماتي، سينك هاي تأسيساتي، سينك هاي آشپزخانه و لگن هاي رختشويي كاربرد دارد.
دستشويي هاي ديواري به حفاظ و اتصالات لوله كشي داخل ديوار نياز دارند. دستشويي هاي پيشخوان شامل دستتشويي هاي كاسه اي هستند كه از پائين لوله كشي شده اند. دستشويي هاي پايه دار نيز به صورت آزاد و بدون كابينتي در زير طراحي مي شوند.

دوش ها ممكن است ساخت كارخانه و به عنوان واحدي كامل و نصب شده مانند زيردوشي باشند و يا در محل نصب شوند. در مكان هاي عمومي كه بيش از يك دوش وجود دارد، ADA وجود حداقل يك دوش قابل دسترسي را ضروري مي داند. دو نوع دوش قابل دسترسي وجود دارند كه شامل دوش انتقالي و دوش چرخشي مي باشند. دوش چرخشي امكان استفاده از صندلي چرخ دار را براي كاربران در هنگام دوش گرفتن فراهم مي كند.
وان ها ممكن است داخل يك شاه نشين سه نبش يا در گوشه قرار گيرند. وان هاي تونشين روي يك سكو يا در سطح كف فرو رفته اند. وان هاي آزاد معمولاً روي پايه يا به طور مستقيم روي كف قرار مي گيرند. وان هاي جكوزي كه داراي جريان چرخشي آب هستند معمولاً روي سكو نصب مي شوند.

دوش قابل دسترسي
وان آزاد
وان شاه نشين
وان جكوزي

سيستم هاي فاضلاب بهداشتي
سيستم آب رساني در انتهاي ماندافزار بهداشتي به پايان مي رسد. آب پس از مصرف وارد سيستم فاضلاب بهداشتي مي شود. هدف اوليه سيستم فاضلاب تا حد امكان خارج كردن سريع و مؤثر پساب و آلودگي است.
از آنجايي كه سيستم فاضلاب براي تخليه نيازمند نيروي جاذبه است، لوله هاي آن بسيار بزرگتر از خطوط تأمين آب بوده و تحت فشار هستند. همچنين محدوديت هايي در طول و شيب راه هاي افقي، در نوع و تعداد پيچ ها در لوله هاي فاضلاب وجود دارد.
گازهايي در اثر تجزيه مواد زائد در لوله هاي فاضلاب توليد مي شوند به منظور ممانعت از ورود اين گازها به فضاهاي داخلي ساختمان استفاده از شترگلوها يا هوابندهاي آبي در هر ماندافزار ضروري است.
همچنين كل سيستم فاضلاب بهداشتي بايد دريچه اي به هواي بيرون داشته باشد. دريچه از خروج بوي شترگلوها به بيرون جلوگيري كرده و امكان جريان هوا را در سيستم فراهم مي كند.
لوله فاضلاب قائم به هواكش قائم تبديل مي شود.
لوله هاي فاضلاب قائم مواد زائد را از ماندافزارها حمل مي كنند.

سقف کاذب کناف    طراحی سقف کاذب     اجرای سقف کاذب