24
آوریل

كنتراست بصری روابط شكل زمينه در اجرای سقف کاذب

ادراك ديداري درك بصري ما از شكل، اندازه، رنگ و بافت اشياء تحت تأثير محيطي است كه به آن مي نگريم و روابطي است كه ميان آنها و خاصيت بصري وجود دارد. اگر ميدان ديد ما متمايز نبود نمي توانستيم چيزي را تشخيص دهيم. با وجود تغيير قابل درك در مقدار، رنگ و بافت مي توانيم شي يا تصويري را متمايز از زمينه آن تشخيص دهيم. از اين رو براي بررسي خطوط، اشكال و فرم هاي اشياء در ميدان ديد بايد در ابتدا تضاد ميان اشياء و زمينه آنها را درك كنيم.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
كنتراست بصري روابط شكل زمينه

شكل زمينه
عناصري كه از جلوي زمينه خود قابل تشخيص هستند را شكل (فيگور) مي نامند. علاوه بر كنتراست ارزشي، آنچه سبب تمايز و تشخيص شكل از زمينه مي شود. نسبت شكل و اندازه آن است. در حالي كه يك شكل، مرز مشتركي با زمينه خود دارد، داراي شكلي بسيار متمايز و قابل تشخيص است كه آن را به عنوان يك شي نشان مي دهد، گاهي اوقات به اشكال همچون عناصر مثبت اشاره مي شود اما زمينه ها به دليل دارا نبودن شكلي واضح و قابل تشخيص به عنوان عناصر منفي و خنثي در نظر گرفته مي شوند. اشكال هنگامي كه با فضاي وسيع و يا زمينه محصور مي شوند، قابل تشخيص مي شوند. زماني كه اندازه يك شكل به گونه اي باشد كه زمينه خود را پوشش دهد، آنگاه زمينه مي تواند شكل را توسعه بخشيده و با طرح آن تعامل يابد. هنگامي كه عناصر در تركيب به صورت متناوب نه به طور هم زمان قابل مشاهده باشند، يك رابطه شكل زمينه مبهم اتفاق مي افتد. دنياي بصري ما در حقيقت تصويري تركيبي از روابط پيوسته شكل زمينه است. در طراحي داخلي، اين روابط در مقياس هاي مختلف و بر اساس زاويه ديد فرد قابل مشاهده هستند.

سقف کاذب کناف    طراحی سقف کاذب     اجرای سقف کاذب