15
مه

طراحی سقف کاذب و اصول نورپردازی روزانه

طراحی سقف کاذب و اصول نورپردازی روزانه

نورزدگي يكي از مشكلات نورپردازي روزانه است كه در اثر كنتراست بسيار ميان روشنايي يك پنجره و سطوح تيره ديوار با پخش سايه هاي مجاور به آن حاصل مي شود. در بررسي نورزدگي، مكان قرارگيري پنجره ها و اندازه آنها از اهميت يكساني برخوردار هستند. شرايط مطلوب انتشار نور و متعادل سازي روشنايي حداقل از دو جهت از دو ديوار يا يك ديوار و سقف صورت مي گيرد. به ويژه، استفاده از نورگيرهاي سقفي مي تواند در ملايم كردن تندي جهت نور مستقيم خورشيد مؤثر واقع شود.
در اتاق هايي كه داراي پنجره هايي نزديك به سطح كف هستند، نورزدگي در اثر بازتاب نور از سطح خارجي زمين حاصل مي شود. اين درخشش زميني با بهره گيري از درختان سايه دار و يا صفحات كركره اي افقي كاهش مي يابد. همچنين پنجره داخلي نيز مي تواند در پخش كردن نورزدگي يا مانع شدن از آن عملكرد مفيدي داشته باشد.

نورزدگي زماني حاصل مي شود كه چشمان ما قادر به تنظيم هم زمان با نواحي وسيع كنتراست روشنايي نباشند. چشان ما مي توانند با روشن ترين نور در زمينه ديد تنظيم شوند كه اين امر توانايي ما را در تشخيص نواحي با روشنايي اندك كاهش مي دهد.

روشنايي دوجهتي سبب افزايش سطح نور پخش شده در فضا و كاهش نورزدگي و درخشش مي شود.

نمونه هاي نورپردازي روزانه
پنجره مرتفع امكان نقوذ نور را به طور عميق به فضاي داخلي فراهم كرده و به كاهش نورزدگي كمك مي كند.

پنجره هايي كه به صورت هم سطح در ديوار يا سقف قرار گرفته اند، بر كنتراست ميان سطوح خارجي روشن و سطوح داخلي تيره تر تأكيد مي كنند. پنجره هاي فرورفته در ديوار، بائوي پخ و بائوي گرد مي توانند اين كنتراست را كمتر كنند.

قرارگيري پنجره در مجاورت يك ديوار عمودي يا سطح سقف سبب افزايش نور ورودي به فضاي داخلي مي شود. سطح عمودي توسط نور ورودي روشن شده و خود به منبع وسيعي از نور بازتابشي تبديل مي شود. استفاده از ديوار يا روكارهاي سقفي با سطوح بالاي بازتابشي همچون رنگ سفيد به انتشار عميق تر نور بازتاب يافته در فضاي داخلي كمك كرده و سبب كاهش ميزان نور الكتريكي مورد نياز و صرفه جويي در انرژي مصرفي مي شود.

نمونه هاي نورپردازي روزانه
تاقچه نور، يك ساختار افقي خارجي است كه در زير بخش بالايي پنجره و معمولاً بالاي سطح چشم قرار مي گيرد. تاقچه نور، بخش پائيني پنجره را از نور مستقيم خورشيد پوشانده، نور را روي سقف اتاق بازتاب داده و سبب پخش عميق تر آن در فضا مي شود.

نورگيرهاي سقفي با شيشه شفاف، طرح دار يا نيمه شفاف و يا با آكريليك هاي شفاف، خاكستري رنگ يا سفيد شيري شيشه كاري شده اند آنها مي توانند متناسب با پنجره هاي كنترل از راه دور عمل كرده، نور را پخش كنند و سبب كاهش انتقال گرماي خورشيدي شوند.
پنجره هاي سقفي مسطح ممكن است مستعد ترك خوردگي وايجاد آلودگي باشند.

نورگيرهاي سقفي گنبدي يا شيب دار، تميزتر بوده و كمتر در معرض ترك خوردگي قرار مي گيرند.

نورگيرهاي سقفي لوله اي، نور خورشيد را از گنبد آكريليكي كوچك در بام جمع كرده، آن را از لوله اي استوانه اي انتقال داده و از طريق يك لنز پخش كننده نيمه شفاف در فضاهاي داخلي منتشر مي سازد.
نور عنصر روح بخش فضاي داخلي محسوب مي شود. بدون نور هيچ فرم، رنگ و بافت نمايان و نيز حصار فضايي آشكاري وجود ندارد. از اين رو، اولين عملكرد طراحي نورپردازي روشن كردن فرم ها و فضاي داخلي براي پذيرش فعاليت ها از سوي كاربران و انجام آنها با سرعت، دقت و راحتي مناسب است. نورپردازي داخلي به طور مؤثري مي تواند افراد را در داخل فضا يا مجموعه اي از فضاها هدايت كرده و توجه آنها را به نقاط جذاب معطوف كند. همچنين نورپردازي يا روشنايي در فضاها امنيت ايجاد مي كند.

نورپردازي داخلي ما را قادر به مشاهده فرم ها، هدايت فضايي و انجام فعاليت هاي خود مي سازد. طراحي نورپردازي شامل فرآيند تلفيق نور يا سازه فيزيكي ساختمان، كانسپت طراح براي فضاي داخلي و كاربردهاي فضايي است.
طرح هاي نورپردازي
مكان هاي نامناسب و پراكندگي نامنظم ماندافزارهاي نورپردازي سبب درهم ريختگي بصري فضا مي شوند. سازمان دهي دقيق طرح هاي نورپردازي بر خصوصيات معماري تأكيد كرده، راهنمايي را در مورد نوع عملكرد و جهت گيري فضا ارائه داده و هدف طراح را تحت پوشش قرار مي دهد. چيدمان نورپردازي موقعيت هاي قرارگيري ماندافزارهاي نورپردازي را با كله كي هاي آب افشان، هوا پخش كن ها، دريچه هاي هواي برگشت، دودياب ها، بلندگوها و عناصر سقفي ديگر هماهنگ مي سازند.

سقف کاذب کناف     طراحی سقف کاذب    اجرای سقف کاذب