30
آوریل

طراحي بر پايه تكرار عناصر در فضا و زمان استوار

سازمان دهي عناصر پيش زمينه اي مشترك

عناصر نامشابه را مي توان با طبقه بندي در مجاورت يكديگر و يا با برقراري ارتباطي ميان آنها با خط يا سطح مشترك، سازمان دهي كرد.
نواخت اصل نواخت (ريتم) در طراحي بر پايه تكرار عناصر در فضا و زمان استوار است. اين نوع تكرار نه تنها سبب خلق يكپارچگي بصري شده، بلكه در ايجاد پيوستگي نواخت در حركتي كه چشم و ذهن ناظر مي تواند امتداد يك مسير را در تركيب يا پيرامون يك فضا دنبال كند نيز نقش دارد.
ساده ترين فرم تكرار شامل ايجاد فاصله اي منظم در ميان عناصر در امتداد يك مسير خطي است. اين طرح مي تواند كاملاً يكنواخت باشد و در تعيين نظمي در پس زمينه عناصر پيش زمينه و يا تعيين يك بافت خطي، مرزي يا تزئيني نيز مؤثر واقع شود.

عناصر سازه اي با ماهيت تكرارشونده سبب خلق نواخت طبيعي در سه بُعد مي شوند.

نواخت اغلب طرح هاي پيچيده نواخت دار را مي توان با خلق زمينه اي براي عناصر و به گونه اي طراحي كرد كه به لحاظ بصري با عناصر مجاور خود مرتبط باشند و يا يك ويژگي مشابه را به اشتراك گذارند.
فاصله عناصر تكراري و مكان نواخت بصري مي تواند براي خلق مجموعه ها و زيرمجموعه ها و نيز به منظور تأكيد بر نقاط كانوني در طرح تغيير كند. نواخت ايجاد شده ممكن است با وجود مطلوب بودن، روان، موج دار و يا تيز باشد. خطوط مرزي طرح نواخت دار و شكل عناصر مي توانند ماهيت پي رفتي مورد نظر را تقويت كنند. عناصر تكراري به منظور خلق طرحي پيوسته، صفتي مشابه را به اشتراك گذاشته و در شكل، جزئيات، رنگ و بافت متغير هستند. اين تفاوت ها با وجود دقيق و متمايز بودن در خلق جذابيت بصري مؤثر بوده و مي توانند سطوح پيچيده ديگري را نيز معرفي كنند. يك نواخت متغير مي تواند بر نوع با قاعده افزوده شود و يا تغييرات در اندازه يا ارزش رنگ با هدف هدايت پي رفت درجه بندي شوند.

تغييرات جزئي در نواخت

درجه بندي در ارزش يا رنگ

درجه بندي در اندازه

نواخت موجود در جزئيات سطح

 

سقف کاذب کناف    طراحی سقف کاذب     اجرای سقف کاذب