11
مه

سیستم های آتش نشانی و مدارهای الكتريكی در سقف کاذب

سیستم های آتش نشانی و مدارهای الكتريكی در سقف کاذب

سيستم هاي الكتريكي توسط مهندسان برق طراحي مي شوند. طراح داخلي اغلب اطلاعاتي را در مورد موقعيت قرارگيري ماندافزارهاي نورپردازي، پريزهاي برق و كليدهاي كنترل گر عملكرد، تهيه مي كند. همچنين او بايد در مورد ملزومات نيروي برق يك تأسيسات برقي آگاهي پيدا كرده و آنها را با مدارهاي توكار يا موجود هماهنگ كند.
شرايط بار براي ماندافزار نورپردازي و تجهيزات برقي توسط سازنده آنها تعيين مي شود. مقدار بار مورد نظر براي مداري با مصارف عمومي به تعداد پريزهاي به كار رفته در مدار و نحوه استفاده از آنها بستگي دارد. موارد آئين نامه ملي برق (NEC) بايد براي اين ملزومات اجرا شوند.
استفاده از قطع كننده مدار اتصال زميني (GFCIs) در امتداد مدارشكن هاي موجود در مداري كه افزايش خطر شوك الكتريكي تصادفي همچون فضاي نزديك سينك حمام وجود دارد، بسيار ضروري است. چنانچه قطع كننده مدار اتصال زميني هرگونه نشتي جريان را در مدار احساس كند، جريان را بلافاصله و به طور كامل قطع مي كند.

ارتفاع كليدها و پريزها
خروجي هاي الكتريكي

نمونه پلان الكتريكي و نورپردازي

نمادهاي الكتريكي عمومي

سيستم هاي آتش نشاني
سيستم اعلام آتش سوزي، حس گر الكتريكي و دستگاه هاي اطلاع رساني را به سيستمي متصل مي سازد كه آب را به محل آتش سوزي حمل مي كند. اغلب بخش هاي اين سيستم در فضاي داخلي قابل رؤيت هستند. از اين رو، بايد در طراحي داخلي بدون مسدود شدن تركيب شوند.
سيستم هاي آب افشان خودكار از طريق لوله هاي بزرگي تغذيه مي شوند كه از منبع آب به كله كي هاي شبكه هاي آب افشان انشعاب پيدا مي كنند. كله كي هاي آب افشان، افشانه هايي (نازل) براي پخش بخرا يا پاشيدن آب هستند و معمولاً با حلقه زودگدازي كنترل مي شوند كه در دماي از پيش تعيين شده ذوب مي گردد. هنگامي كه اين سيستم، آتش را شناسايي مي كند، آب افشان ها از نزديك ترين كله كي، آن را خاموش مي كنند.
كله كي هاي آب افشان در انواع عمودي، معلق و ديواري وجود دارند و مي توان آنها را به صورت تونشسته يا با پوشش در سقف هاي تمام شده جاي گذاري كرد. موقعيت قرارگيري كله كي هاي آب افشان توسط آئين نامه تعيين شده و نبايد پس از نصب، رنگ شوند. طراح داخلي بايد ميان عناصر طراحي سقف همچون ماندافزارهاي نورپردازي با موقعيت قرارگيري كله كي هاي آب افشان هماهنگي و تناسب برقرار سازد.
اغلب ساختمان ها داراي منبع هاي ايستاده اي هستند كه به طور عمودي و براي مجهز نمودن هر طبقه به شيلنگ هاي آتش نشاني در همه فضاي آنها توسعه يافته اند. همچنين نگهداري پمپ آتش نشاني نيازمند فشار آب در سيستم آب افشان است. لوله رابط دوقلو، دو يا چند نقطه اتصال را فراهم كرده كه از طريق آنها آتش نشان مي تواند آب را به منبع ايستاده يا سيستم آب افشان پمپ كند.

سيستم هاي آتش نشاني
آتش ياب يا دودياب ها بر اساس قدرتي كه در كشف آتش سوزي ابتدايي، كورسوزي يا شعله اي و يا افزايش ناگهاني گرما دارند، طبقه بندي مي شوند. استفاده از دودياب هاي مسكوني در خارج و مجاوريت هر اتاق خواب، داخل آن و در بخش بالايي هر پلكان و نيز وجود حداقل يك دودياب در هر طبقه و نيز زيرزمين ضروري است.
سيستم اعلام آتش سوزي معمولاً داراي يك چراغ چشمك زن و يك آژير است. رنگ اين سيستم ها اغلب قرمز روشن است و كاملاً آشكار به ديوار يا سقف نصب مي شوند، زيرا براي ساكنان ساختمان بايد به راحتي قابل رؤيت باشند و هرگز نبايد به صورت پنهان نصب شوند.
تابلوهاي آژير خط ممكن است در ورودي هاي ساختمان قرار گيرند و موقعيت راهبردي سايت ها را براي شناسايي مكان آتش به مأموران آتش نشاني نشان دهند. تابلوهاي آژير گاهي اوقات بزرگ، قرمز روشن و بسيار آشكار طراحي مي شوند.
اغلب ساختمان ها مجهز به سيستم هاي ارتباطي طراحي شده براي هشياري ساكنان نسبت به موقعيت ها در شرايط اضطراري و نيز دسترسي آسان به مأموران آتش نشاني هستند. همچنين برخي ساختمان ها داراي ميز اضطراري با كنترل گر مي باشند.

موقعيت قرارگيري دورياب
آژير صوتي و بصري آتش
تابلوي آژير خطر
استانداردها و آيين نامه ها
در اين بخش برخي از موارد يك سيستم شرح داده مي شوند. اگرچه اين موارد در نگاه اول نمايان نيستند، اما بر طرح يك ساختمان و فضاهاي داخلي آن بسيار اثرگذارند. اين سيستم متشكل از قوانيني و مقررات متنوعي است كه توسط دولت فدرال، ايالتي و محلي به منظور حفظ بهداشت، امنيت و رفاه عمومي تصويب شده اند.
قوانين و مقرررات منطقه اي، اندازه، موقعيت و موارد استفاده از ساختمان را كنترل مي كند. آئين نامه ساختمان سازي، نحوه ساخت يك ساختمان و اشغال آن را تعيين مي كند. بسياري از اين قوانين با استانداردهاي تصويب شده از سوي دولت يا دفاتر آزاد تركيب شده اند.
در حالي كه معماران و منهدسان، مسئول اجراي اين قوانين هستند، طراح داخلي نيز بايد از اين ابزارهاي تنظيمي و اثر آنها بر طراحي فضاهاي داخلي آگاهي كافي داشته باشد. همچنين بايد به خاطر بسپاريم كه آئين نامه ها اغلب استانداردهاي حداقل را تعيين كرده و تنها رعايت آنها تضمين كننده كارآمدي، راحتي و طراحي مناسب ساختمان نيست.
آئين ناه تجهيزات ساختماني معمولاً استانداردهاي حداقل براي دوام سازه اي يك ساختمان كيفيت يا طرح مصالح و ساخت را تعيين مي كند. هنگام طراحي فضاي داخلي يك ساختمان جديد با تغيير طرح ساختمان موجود، طراح بايد در صورت تغيير عناصر سازه اي با معمار و مهندس ساختمان مشورت كند.
آئين نامه هاي نمونه و سازمان هاي مجري
شوراي بين المللي آئين نامه (ICC)
آئين نامه ساختماني بين المللي
آئين نامه ساختماني مسكوني بين المللي
آئين نامه حفظ انرژي بين المللي
آئين نامه لوله كشي بين المللي
آئين نامه مكانيكي بين المللي
آئين نامه ساختماني موجود بين المللي

مؤسسه ملي حفاظت در برابر آتش سوزي (NFPA)
آئين نامه آتش سوزي NFPA1
آئين نامه الكتريكي ملي NFPA 70
آئين نامه امنيت زندگي NFPA101

سازمان هاي تعيين كننده استانداردها
ANSI مؤسسه استانداردهاي ملي امريكا
ASTM انجمن آزمون و مواد امريكا
FHA سازمان ملي مسكن
GSA اداره خدمات عمومي
HUB وزارت مسكن و شهرسازي
NFPA مؤسسه ملي حفاظت در برابر آتش سوزي
NIST مؤسسه ملي استانداردها و تكنولوژي
UL شركت آزمايش گاه هاي بيمه گران

آئين نامه هاي ايمني و بهداشت
علاوه بر امنيت سازه اي و آتش سوزي، ايمني و بهداشت عمومي نيز در آئين نامه هاي ساختماني مورد توجه واقع مي شوند. اين موارد شامل طراحي پلكان برحسب نسبت هاي مجاز پيشاني و كف پله، حداقل عرض بر اساس نوع سكونت در فضا، نوع پاگرد و ملزومات دست اندازها مي باشند. رستوران ها، مراكز خدمات بهداشتي و فضاهاي داخلي ديگر نيز ممكن است از آئين نامه بهداشتي خيلي بيشتر استفاده كنند.
نور طبيعي براي فضاهاي مسكوني بايد از ورودي هاي شيشه كاري شده خارجي و تهويه مطبوع نيز بايد از طريق ورودي هاي خارجي تأمين شود. اين موارد ضروري معمولاً بر اساس درصدي از مساحت اتاق تعيين مي شوند. در برخي از موارد سكونت فضا، روشنايي مصنوعي و سيستم تهويه مكانيكي جايگزين مي گردد.
آئين نامه ايمن سازي در برابر آتش
ايمن سازي در برابر آتش، موضوع اصلي آئين نامه هاي ساختماني محسوب مي شود. موارد لازم براي نسوز كردن يا مقاوم نمودن عناصر سازه اي ساختمان و ديوارهاي خارجي در برابر آتش بر اساس نحوه اشغل ساختمان، مساحت كف، ارتفاع و موقعيت قرارگيري آن تعيين مي شوند. همچنين استفاده از ديوارها و درهاي ضد آتش نيز ممكن است به منظور تقسيم ساختمان به فضاهاي مجزا و ممانعت از انتشار آتش به ديگر فضاها ضروري باشد.
هنگامي كه سازه ساختمان با بي توجهي به آتش ساخته شود، امكان آتش سوزي به دليل كاربرد مصالح روكار وجود دارد. اين موضوع از جمله موارد مهمي است كه طراحان داخلي هنگام روكش كاري ديوار، كف، سقف و وسايلي همچون فرش، پرده و مبلمان بايد به آن توجه داشته باشند. قوانين ممكن است كاربرد مصالحي با نقطه اشتعال پايين را ممنوع كرده و استانداردهايي براي درجه انتشار شعله و دود تعيين كنند.
كاربرد سيستم آب افشان براي كنترل آتش بسيار مؤثر است. همچنين كاربرد آتش ياب يا دودياب و آژير معمولاً براي اعلام وقوع آتش سوزي ضروري مي باشد.

سقف کاذب کناف    طراحی سقف کاذب     اجرای سقف کاذب