26
آوریل

سيستم های رنگی در اجرای طرح داخلی

سيستم های رنگی در اجرای طرح داخلی
سيتم مانسل كه توسط آلبرت اِج. مانسل ارائه شد، سيستمي بسيار جامع براي تشخيص و توصيف دقيق رنگ محسوب مي شود، رنگ ها در اين سيستم بر اساس صفت هايي چون فام، ارزش و گروما (شدت) طبقه بندي شده اند. سيستم مانسل بر پايه پنجر فام اصلي و پنج فام مياني تنظيم شده است. اين ده فام اصلي به طور افقي در دايره اي آرايش يافته اند. توسعه عمودي از مركز دايره، بر اساس درجات خاكستري خنثي و در ده گام برابر از سفيد تا سياه صورت گرفته است. تابش به خارج از درجات خاكستري عمودي برابر با كروها يا شدت است. تعداد مراحل بر اساس ميزان اشباع قابل حصول در هر فام و ارزش رنگي، متفاوت مي باشد. با توجه به چنين سيستمي، يك رنگ خاص را مي توان با بررسي مواردي همچون فام ارزش كروما و يا HVIC تشخيص داد. به عنوان مثال، 14/5 R5 نشان دهنده رنگ قرمز خالص با ارزش متوسط و حداكثر كروما است. اگرچه توانايي در برقراري ارتباطي دقيق ميان فام، ارزش و شدت يك رنگ خاص بدون نمونه اي حقيقي در علم، تجارت و صنعت از اهميت بسياري برخوردار است، اما اسامي رنگ ها و نكات مربوط به آنها قادر به توصيف حس بصري رنگ به طور كامل نيستند. نمونه هاي رنگي حقيقي قابل مشاهده در نوري كه روي آنها تابيده مي شود، از جمله موارد مهم و مؤثر در طراحي يك جدول رنگي محسوب مي شود.
ال ای دی
چرخه رنگ مانسل

با ساخت و ورود نمايشگرها و چاپگرهاي رنگي كامپيوتري، نياز به يك زبان جهاني در ارتباطات رنگي احساس شد. طراحان داخلي اغلب بايد از رنگي يكپارچه در نقاشي ها، پارچه ها، مصالح طراحي گرافيكي و وسايل ديگر استفاده كنند. استانداردهاي كميته بين المللي نور (CIE) بر اساس اندازه گيري دقيق امواج نوري بازتاب يافته از سطح توسط منحني هاي حساسي كه براي چشم انسان اندازه گيري شده اند، دسته بندي شده است. استانداردهاي CIE با وجود كاربردي دشوار توسط اكثر توليدكنندگان مبلمان امريكايي تعيين شده اند. نقشه هاي رنگي همچون فضاي رنگ تعيين شده توسط مانسل امكان برقراري ارتباط رنگي ميان دو رنگ مجزا در يك نقشه فراهم مي سازند. سيستم هايي مانند پانتون ويژه معماري و فضاهاي داخلي، روشي براي برقراري ارتباط، مديريت و انتخاب رنگ براي دامنه گسترده اي از مصالح به صورت روي خطي و برون خطي را به طراحان داخلي ارائه مي دهند. ابزارهاي موجود ديگر عبارتند از آناليزورهاي الكترونيكي رنگي كه اطلاعات رنگي را از نمونه ها و نيز نورهاي مرئي رنگي دريافت كرده و موقعيت هاي نوپردازي متنوعي را شبيه سازي مي كنند. آناليز الكترونيكي رنگي معمولاً در انطباق رنگ ها كاربرد دارد. رنگ ممكن است در عمل براي سازگار شدن با رنگ هاي ديگر تركيب شود.
مرز فضاي رنگ نشان دهنده حداكثر اشباع رنگ هاي طيفي است.

فضاي رنگ شامل دامنه كلي درك رنگي بشر است. به عنوان مثال، همه رنگ هاي طيف مرئي قابل درك با چشم هستند.

هر رنگي مي تواند بر حسب دو مختصات رنگي تعيين شود كه عبارتند از فام و اشباع، x و y،

نقطه بي فام
x = 1/3; y = 1/3)
نمودار رنگي CIE

رنگدانه هاي رنگ رنگ هاي اشياء همچون نقاشي ها و رنگ آميزي ها در تغيير رنگ نور تابيده شده نقش داشته و تفسيرها را از آنچه به عنوان رنگ شي تشخيص مي دهيم، تغيير مي دهد. در تركيب رنگدانه هاي رنگ ها، هر يك از صفت هاي رنگ مي تواند تغيير كند. فام يك رنگ با تركيب آن در فام هاي ديگر تغيير مي كند. هنگامي كه فام هاي مجاور و يا مشابه در چرخه رنگ با يكديگر تركيب مي شوند، فام هاي هماهنگ و بسيار مرتبط توليد مي شوند. در مقابل، تركيب فام هاي مكملي كه در چرخه رنگ در مقابل هم هستند، فام هاي خنثي توليد مي كنند. ارزش رنگ با افزودن رنگ سفيد افزايش يافته و با افزودن رنگ سياه كاهش مي يابد. روشن كردن يك فام با ارزش معمولي با افزودن رنگ سفيد يعني ايجاد ته رنگ در فام (تينْت كردن) و تيره كردن آن با افزودن رنگ سياه يعني ايجاد سايه رنگ در فام (شِيد كردن) ممكن مي شود. رنگي با ارزش بالاتر از متوسط همچون زرد ظرفيت پذيرش سايه رنگ را بيشتر از ته رنگ دارد و رنگي با ارزش پايين همچون قرمز مي تواند بيشتر ته رنگ را بپذيرد تا سايه رنگ. شدت يك رنگ با افزودن فام رنگي غالب افزايش يافته و با افزودن تركيبي خاكستري با رنگ و يا افزودن فام هاي رنگي مكمل كاهش مي يابد. فام هايي كه خاكستري و يا خنثي هستند، اغلب سايه روشن ناميده مي شوند.
سقف کاذب کناف  

طراحی سقف کاذب 

اجرای سقف کاذب