29
آوریل

سيستم های تناسباتی در بررسی تاريخ

 

سيستم هاي تناسباتي در بررسي تاريخ                                                                                                                 روش هاي رياضي و هندسي پيدا مي شوند كه مي توان بر اساس آنها تناسب ايده آل اشياء را تعيين نمود. اين سيستم هاي تناسباتي    داراي عملكردي فراتر از تعيين كننده هاي فني و عملكردي هستند و ميزان زيبايي  اصول زيبايي شناختي براي روابط ابعادي ميان بخش ها و عناصر يك سازه بصري  را ارزيابي مي كنند.

بر اساس قضيه اقليدس، رياضيدان يونان باستان، يك نسبت به مقايسه كمّي دو چيز مشابه اشاره دارد، در حالي كه تناسب به معناي برابري نسبت ها است. از اين رو، هر سيستم تناسباتي يك صفت نسبي و كيفيتي دائمي دارد كه از يك نسبت به نسبت ديگر انتقال مي يابد.

نسبت طلايي احتمالاً معروف ترين سيستم تناسباتي ارائه شده توسط يونانيان باستان است. اين نسبت تعيين كننده ارتباط منحصر به فرد ميان دو بخش نامساوي از كل مجموعه اي است كه در آن نسبت ميان بخش هاي كوچكتر و بزرگتر برابر با نسبت ميان بزرگترين بخش و كل فضا مي باشد.

نسبت                    A:B                       A/B

تناسب                  A:B:C                    A/B/C

(A+B) /A = B/A :نسبت طلايي

… ،55 ، 34، 21، 13، 8، 5، 3،‌ 2، 1، 1

سري فيبوناچي، تصاعدي از اعدادي است كه در آن هر مقدار برابر با مجموع دو مقدار قبلي مي باشد. نسبت ميان دو مقدار  متوالي برابر با نسبت طلايي است.

سيستم هاي تناسباتي                                                                                                                                                        بر اساس تعاريف رياضي، يك سيستم تناسباتي تعيين كننده مجموعه پايداري از روابط بصري ميان بخش هاي يك تركيب است و مي توان از آن به عنوان يك ابزار مفيد طراحي براي بهبود يكپارچگي و هماهنگي در طرح استفاده كرد. درك ما از ابعاد فيزيكي اشياء اغلب دقيق نيست. مواردي همچون كوچك نمايي پرسپكتيو، فاصله ديد و يا حتي تعصبات فرهنگي در درك ما اختلال ايجاد مي كنند.    تناسب، در اصل يكي از موضوعات اوليه قضاوت بصري محسوب مي شود. از اين رو تفاوت هاي اساسي در ابعاد نسبي اشياء از اهميت بسياري برخوردار هستند. تناسب هنگامي كه قسمتي از يك عنصر را مشاهده مي كنيم، صحيح به نظر مي رسد.

اين فرم ها در تناسبات، بسيار متفاوت هستند.

ممكن است قطعاتي از مبلمان تناسب نداشته باشند.

خطوط اريبي كه موازي و يا عمود بر يكديگر هستند، نشان دهنده شباهت تناسب در مستطيل هايي هستند كه نصف شده اند.

روابط تناسباتي                                                                                                                                                             در طراحي داخلي، روابط تناسباتي ميان بخش هاي يك طرح، ميان چندين عنصر طراحي و نيز ميان عناصر و فرم فضايي پيرامون آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

تفاوت هاي تناسباتي

ميان عناصر و فضاي پيرامون آنها

ميان بخش هاي يك عنصر

ميان عناصر

سقف کاذب کناف