01
مه

سقف با سازه بام تعريف مي شود

رنگ ديوار ديوارهاي داراي رنگ روشن، نور را به طور مؤثري بازتاب كرده و به عنوان زمينه اي مناسب براي عناصر قرار گرفته در جلوي خود عمل مي كنند. رنگ هاي روشن و گرم روي ديوار، گرما را منتقل مي كنند. در حالي كه رنگ هاي روشن و سرد بر وسعت اتاق مي افزايند.
ديوارهايي كه داراي رنگ تيره هستند، روشن كردن اتاق را دشوار ساخته و حسي از محصوريت و صميميت را القا مي كنند.
بافت يك ديوار بر ميزان نوري كه جذب و يا بازتاب مي كند، تأثير مي گذارد. ديوارهاي صاف، نور بيشتري را در مقايسه با ديوارهاي بافت دار بازتاب مي كنند. همچنين ديوارهاي سخت و صاف صداي بيشتري را در مقايسه با ديوارهاي متخلخل يا داراي بافت نرم در فضا منعكس مي كنند.

بافت هاي مجاور مانند رنگ بر ميزان درشتي و صافي طرح مي افزايند.

رنگ، بافت و طرح براي متمايز ساختن يك سطح ديوار از سطح ديگر و تعيين فرم فضا استفاده مي شوند.

سقف ها سقف، سومين عنصر اصلي معماري در فضاي داخلي است. اگرچه دور از دسترس ما بوده و كاربردي مشابه با كف ها و ديوارها ندارد. اما نقش مهمي در شكل گيري فضاي داخلي و محدوديت بُعد عمودي آن دارد. سقف، عنصري محافظ در طراحي داخلي محسوب شده كه پناهگاه فيزيكي و روان شناختي براي ساكنان را فراهم مي كند.
سقف ها بر اساس كف زير آنها و سازه هاي بام ساخته مي شوند. مصالح سقف را مي توان بي واسطه به چارچوب سازه اي متصل و يا از آن آويزان نمود. در برخي موارد سازه بالاسري مي تواند بي حفاظ و آشكار باقي بماند و عملكردي مشابه با سقف داشته باشد.

سقف آويزان از بام يا سازه كف

سقف با سازه بام تعريف مي شود

سقف ها سقف به جاي مسطح شدن با مصالح صاف كننده مي تواند متشكل از طرح سازه اي كف يا بام فوقاني باشد. با كاربرد مصالح ساختماني خطي مي توان طرح هاي موازي، شبكه اي و شعاعي خلق كرد. هر سقف طرح دار به گونه اي است كه توجه ما را به سوي خود جلب كرده و به دليل وزن بصري، پائين تر به نظر مي رسد. طرح هاي خطي، چشم را هدايت كرده و بر ابعاد فضايي كه در آن موازي هستند، تأكيد مي كنند.
سازه هاي كف و بام باز در ساخت سقفي با بافت، طرح، عمق و جهت نقش دارند. اين صفات توجه ما را به سوي خود جلب كرده و در بهترين شكل ممكن در تضاد با سطوح ديواري صاف تر نمايش داده مي شوند.
طرح سازه اي شعاعي
طراحی سقف کاذب در اتاق با سقفي مرتفع، همه يا بخشي از سقف مي تواند به منظور كوتاه تر نشان دادن اندازه فضا و تمايز ساختن آن از فضاي پيرامون، پائين تر قرار گيرد. از آنجايي كه سقف كوتاه معمولاً از كف يا سازه بام فوقاني آويزان و معلق است، فرم آن مي تواند طنين انداز و يا در تضاد با شكل و هندسه فضا باشد.
اثر سقف كاذب يا معلق با كاربرد چارچوب بندي باز و يا عناصر غيرسازه اي همچون پارچه يا مجموعه اي از ماندافزارهاي نورپردازي معلق بيشتر مي شود.

فضاي متضادي كه در فضاي بزرگتري قرار گرفته است. سقف كندويي به فضا بافت بصري مي افزايد.

بادگيرها يا سپرها نوارهاي چوبي يا فلزي ماندافزارهاي نورپردازي معلق سازه اي با چارچوب باز

سقف کاذب کناف سيستم سقف كاذب در فضاهاي تجاري اغلب در خلق فضايي پنهان براي كانال كشي، خطومي و محافظ هاي سيم كشي و لوله كشي كاربرد دارد. ماندافزارهاي نورپردازي، دريچه هاي تهويه مطبوع، كله كي آب افشان و سيستم هاي صوتي مي توانند با شبكه اي از كاشي هاي سقفي يا پانل هاي پيموني تركيب شوند. پوسته سقف قادر به ارزيابي آتش بوده و براي حفاظت از سازه بالاسري خود ضد آتش طراحي مي شود. سيستم سقف كاذب متشكل از كاشي هاي آكوستيك پيموني مي باشد كه توسط شبكه فلزي معلقي از كف بالاسري و سازه بام حمايت مي شوند. اين شبكه ممكن است باز و يا كاشي هاي آشكار يا پنهان، يا با كاشي هايي با لبه هاي كام و زبانه دار يا شياردار طراي شود.
سازه حمايت كننده كف

اجرای سقف کاذب