23
آوریل

راهبرد پلان و جمع وجور در طراحی سقف کاذب

راهبرد پلان و جمع وجور
چيدمان پلان به طور كلي بر اساس نحوه استفاده از فضاي موجود به دو دسته طبقه بندي مي شود كه عبارتند از: جمع-وجور و آزاد. چيدن جمع وجور نشان دهنده انطباق بسياري ميان مبلمان و تجهيزات است و در شرايطي كاربرد دارد كه استفاده از فضا مهم بوده و با كارايي عملكردي اهميت دارد. اين چينش با دقت بسيار به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر صورت گرفته و به آساني قابل انطباق با كاربردهاي ديگر نمي باشد. در چيدمان جمع وجور معمولاً از مبلمان پيموني (مدولار) و قابل تركيب به روش هاي مختلف و اغلب چندكاربردي و كنار هم نشيننده استفاده مي كنند. با اين روش به طور مؤثر از فضا استفاده كرده و حجم بسياري از فضاي اطراف مبلمان خالي باقي مي ماند. همچنين چيدن مناسب مبلمان پيموني براي تعريف فضايي با حجم بزرگتر به منظور دستيابي به استقلال و صميميت بيشتر نيز مرسوم است. چيدمان جمع وجور مي تواند در مكان مورد نظر اجرا شود و وسعت ثابتي از معماري اتاق را به خود اختصاص دهد. مبلمان توكار همچون چيدمان واحد و پيموني از فضا به طور بهينه استفاده كرده، ظاهري منظم و يكپارچه به آن بخشيده و ناهماهنگي هاي بصري را كاهش مي-دهد.

چيدمان جمع وجور نياز به بررسي دقيق و تجزيه و تحليل روابط عملكردي دارد.

چيدمان آزاد مي تواند تغييرات را در استفاده از فضا و شرايط منعكس كند.

 

سقف کاذب کناف

طراحی سقف کاذب

اجرای سقف کاذب