18
آوریل

توسعه فرم های معماری و سيستم های محيطی

تیم طراحی و ساخت
توسعه فرم هاي معماري و سيستم هاي محيطي براي هر ساختمان طراحي داخلي را مجاب مي كند تا درباره مشتري، فضا و فعاليت هاي پيش بيني شده اطلاعاتي را به عنوان عضو يك تيم جمع آوري كند. طراح داخلي ممكن است همچون يك كاروز تنها عمل كرده و يا با طراحان، معماران و كارشناسان طراحي در يك شركت بزرگ همكاري كند. همچنين او مي تواند به عنوان مشاور براي يك شركت معماري نيز كار كند. به هر حال طراحي داخلي يا معماران، مهندسان و مشاوران ديگر در شركت هاي مختلف و نيز با نمايندگان مشتري از قبيل مديران، سرپرستان و كاربران در ارتباط است. او اغلب نقش رابط را ميان مشتري و منابع به منظور انجام كار و مجهز ساختن طرح بازي مي كند. در طول فرآيند ساخت، طراح داخلي با پيمان كاران و فروشندگان نيز در ارتباط است. همه اعضاي مذكور در تيم طراحي و ساخت بايد در جهت همكاري، برقراري ارتباطي مناسب و احترام متقابل تلاش كنند.

31887-BigPic

روند طراحی
ما از طريق روند طراحي تعيين مي كنيم چه عناصري و چگونه در طرح موجود آرايش يابند. اگرچه اين روند به صورت مجموعه اي خطي از مراحل مختلف نشان داده شده اما لازم به ذكر است كه روند طراحي اغلب دايره اي بوده و فرآيندي تكراري در توالي تحليل، تركيب و ارزيابي دقيق اطلاعات موجود و بينش ها مي باشد و راه حل هاي ممكن را تا رسيدن به تناسبي موفق ميان آنچه موجود است و آنچه به عنوان هدف در طراحي در نظر گرفته شده، تكرار مي كند.

مراحل روند طراحي
• تعيين مسأله طراحي
• تنظيم برنامه طراحي
• توسعه كانسپت
• ارزيابي پيشنهادات
• تصميم گيري
• توسعه و اصلاح طرح
• اجراي طرح
• ارزيابي مجدد طرح تكميل شده
تعيين موضوع طراحي
نيازهاي مشتري را تعيين كنيد.
• چه كسي، چه چيزي، چه زماني، كجا، چطور و چگونه؟
اهداف اوليه را مشخص كنيد.
• نيازهاي عملكردي
• مفهوم و انگيزه رواني
• سبك و شكل زيبايي شناختي

در روند طراحي، ابتدا بايد مسأله طراحي مشخص شود. توانايي تعريف و درك ماهيت موضوع طراحي از جمله موارد حائز اهميت در اين روند محسوب مي شود. همچنين اين تعريف بايد نحوه اجراي راه حل طراحي و اهداف مورد نظر را نيز مشخص كند.

تجزیه و تحلیل
تجزيه و تحليل مسأله نيازمند تفكيك آن به بخش هاي كوچكتر است. اين امر سبب مي شود موارد واضح تر شده و مقاديري به جنبه هاي مختلف مسأله اختصاص يابند. همچنين تجزيه و تحليل به معناي جمع آوري اطلاعات مرتبطي است كه در درك ماهيت مسأله به ما كمك كرده و پاسخ هاي مناسبي ارائه مي دهد. از ابتدا، آگاهي از محدوديت هايي كه به شكل گيري راه حل مسأله كمك مي كنند بسيار ارزنده است. هر موردي چه قابل تغيير و چه غيرقابل تغيير، بايد مشخص شود. هر گونه محدوديت مالي، قانوني و يا فني مؤثر بر راه حل طراحي بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
در طول روند طراحي بايد به درك روشن تر مسأله دقت كرد. اطلاعات جديد ممكن است بر درك ما از مسأله و راه حل آن اثر گذاشته و آن را گسترش دهند. از اين رو، تجزيه و تحليل مسأله اغلب در طول روند طراحي ادامه دارد.

چه چيزي موجود است؟
• گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مرتبط
• مستندسازي مفاهيم فيزيكي و زمينه هاي فرهنگي
• شرح عناصر موجود

چه چيزي مطلوب است؟
• تعيين نيازها و تمايلات كاربران
• روشن كردن اهداف
• توسعه ماتريس ها، جداول و نمودارهاي مجاور

چه چيزي امكان پذير است؟
• چه چيزي قابل تغيير است و چه چيزي غير قابل تغيير؟
• چه چيزي قابل كنترل است و چه چيزي غير قابل كنترل؟
• چه چيزي مجاز است و چه چيزي ممنوع؟
• تعيين محدوديت ها، زماني، اقتصادي، قانوني و فني.

سقف کاذب کناف  

طراحی سقف کاذب 

اجرای سقف کاذب