20
آوریل

ابعاد کاربردی در فضای خصوصی ساختمان

فضای خصوصی
بشر دركي از استفاده مناسب از فضاي پيرامون خود كه ميان گروه ها و فرهنگ ها و نيز ميان اعضاي گروه متفاوت باشد را با حيوانات به اشتراك گذاشته است. اين فضا به عنوان فضاي خصوصي در نظر گرفته شده و ديگران فقط براي مدت كوتاهي مجاز به ورود به اين حريم هستند. وجود افراد، اشياء و محيط مي توانند احساس ما را در مورد فضاي خصوصي، تقويت و يا تضعيف كنند. تجاوز به فضاي خصوصي مي تواند بر احساس و واكنش فرد نسبت به هر آنچه در پيرامونش وجود دارد اثر گذارد.

ال ای دی
منطقه خودماني
• در چنين فضايي، تماس فيزيكي مجاز است. تجاوز يك غريبه مي تواند با ناراحتي همراه شود.
فضاي خصوصي
• در چنين فضايي، دوستان به يكديگر نزديك شده و به مدت كوتاهي وارد حريم يكديگر مي شوند. گپ زدن با صداي آهسته نيز در اين فضا مرسوم است.
منطقه اجتماعي
• چنين فضايي ويژه تعاملات غيررسمي، اجتماعي و تجاري است. گفتگو با صداي معمولي تا صداي بلند انجام مي-شود.
منطقه عمومي
• چنين فضايي ويژه رفتار رسمي و روابط سلسله مراتبي است. اين فضا نيازمند سطح بالاتري از صدا به همراه اعلام واضح تري براي برقراري ارتباط با عموم مي باشد.

ابعاد کاربردی
منطقه اجتماعي
فضاي خصوصي منطقه فردي

صندلي راحتي گذرگاه فواصل بر نحوه چيدمان مبل اثر مي گذارد.
ابعاد بر اساس ميليمتر تعيين شده اند و معادل آن اينچ است (در پرانتز نشان داده شده اند).

محل نشستن
آرايش طرح براي ميزهاي غذاخوري

محل نشستن با دستري به ميز
محل صرف غذا

آرايش پيش خوان
چيدمان آشپزخانه دسترسي به پيش خوان ها

فضاهاي اداري

توالت قابل دسترسي (ناتوان مدار)
دستشويي قابل دسترسي
دستشويي قابل دسترسي

از آب پاش دوش با شيلنگي به طول 1524(60) مي توان به عنوان سردوش ثابت و يا دستي استفاده كرد.

 

سقف کاذب کناف   طراحی سقف کاذب   اجرای سقف کاذب